fbpx

CELE PROGRAMU

 • Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
 • Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
 • Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Rodzaje Realizowanych Zadań

 1. Wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem oraz osób im najbliższych, w ramach tego Programu, obejmuje następujące zadania:
  1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
  3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
  4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
  5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
  6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych), lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
  8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
  12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
  14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
  16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
  17. finansowanie kosztów wyjazdu:
   1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
   2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
  18. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
  19. zakup urządzeń i wyposażenia;
  20. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 2. Wsparcie świadków oraz osób im najbliższych w ramach tego Programu, obejmuje następujące zadania:
  1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
  2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 3. Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w ramach tego Programu, obejmuje następujące zadania:
  1. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom dostępu do odpowiedniej pomocy świadczonej na tym samym poziomie, na terenie całej Polski poprzez zapewnienie punktów pomocy, co do zasady, na terenie każdego powiatu;
  2. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom pomocy dostosowanej do ich specjalnych potrzeb, w szczególności pomocy dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym, wymagającym rehabilitacji bądź pozostającym w stanie wegetatywnym;
  3. zapewnienie osobom pokrzywdzonym dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail.;
  4. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną;
  5. upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;
  6. promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom;
  7. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

PARTNERZY

PARTNERZY

FUNDACJA ROZWOJU "PATRIA"

Wygoda 89, 43-608 Jaworzno,

KRS 0000288450
NIP 6321939511
REGON 240735767

PKO BP S.A.
91 1020 2528 0000 0402 0200 5155

e-mail: kontakt@fundacja-patria.pl